e-Resources on Salman Spiritual
Empowering Your Personal Search for Higher Spiritual Enlightenment
Candle Image

"And as a summoner unto Allah by His permission, and as a lamp that giveth light." — Holy Qur'an 33:46

 

Transliteration and Literal Translation of Pir Hasan Kabirdin's Anant Akhado

Verses For Day 8

Recited by Shafiq Rawji

Āshāji uth kārod rom rāya kahie
kahie tē shāhni vādiji
romē romē sahēbji rahēshē
karē ba(n)dāni sār


Hari ana(n)t ...................................

88
Oh Lord It (the physical body) is known as the kingdom of 3.5 crore hair
it is also known as the Lord's garden
The Lord dwells in each and every hair
and does the service of the devotees
Hari You are eternal; ........................
88
Āshāji nav nād ba(n)dāni jāno
tē pan shāhjinē hāthji
ek nād jo ba(n)dhaj rahēse
to kabhi nē hovē sār
Hari ana(n)t ...................................
89
Oh Lord The human being has nine nerve centres
even these are controlled by the Lord
If one of these nerves is stopped
then never will the body be perfect (survive)
Hari You are eternal; ........................
89
Āshāji kāyā vadi morē shāhjie kidhi
anē kidhi tē āpohi āpji
amnē tamnē mowlā Alye sirajya
tē mā(n)hē dujā koi nav jānē
Hari ana(n)t ...................................
90
Oh Lord The body as a garden was made by my Lord
and he made it spontaneously
The Lord created us all
about which nobody else knows
Hari You are eternal; ........................
90
Āshāji chaud lokthi chāli āvyā
āvyā tē ee Aly avtārji
ee Aly mēlinē dujānē dhiāvē
tē jiv nargē jāshē
Hari ana(n)t ...................................
91
Oh Lord It has come from the fourteenth heaven
and it is the Manifestation of the Lord (the Imaam)
If one disregards this Master and serves others
that soul will go to hell
Hari You are eternal; ........................
91
Āshāji āl Imām Alyji āvyā
sohi āj kaljugmā(n)hē bēthāji
avtārē avtārē āl lakhāni
so kēm dujā hoy
Hari ana(n)t ...................................
92
Oh Lord Ali has come from the progeny of the Imams
and He is the same Lord that occupies the throne in the present era
Manifestation upon manifestation the lineage has been established
How can He be anyone else
Hari You are eternal; ........................
92
Āshāji kaljugmā(n)hē jē khotā thāshē
tē dai(n)t dānav kēri jodji
Alynē ālē je koi hoshē
te sol kalāsu jāno
Hari ana(n)t ...................................
93
Oh Lord In the present period whoever becomes false
will join the evil demon
Whoever is with the progeny of the Imam
will attain the splendour of sixteen heavens
Hari You are eternal; ........................
93
Āshāji kaljugmā(n)hē Aly partak bēthā
tē pachham disē jānoji
nē suzātā tēnē var pāyā
avar tē murakh kahēvāya
Hari ana(n)t ...................................
94
Oh Lord In the present age the Lord is manifestly seated
Know him as being in the West (in relation to the Sub-continent)
Those who know Him have obtained the protection of Lord
Others are called foolish
Hari You are eternal; ........................
94
Āshāji dē potē dal ulatshē
tē mā(n)hē koi koi hoshēji
dal dēkhi jē jiv sataj mēlshē
tē jāshē dai(n)tnē ghēr
Hari ana(n)t ...................................
95
Oh Lord The branch itself will send out the leaves
At that time there will be few who are alert
Whoever by seing the leaves abondons the truth
will go to the abode of Satan

The leaves here could mean the attractions
and glitter of the physical world
which are sent out by the Lord (the branch) to test the murids.
Hari You are eternal; ........................

95
Āshāji bhādar nadi pāsē dal bē padshē
nē farti khāi khodāshēji
parvat du(n)gar udi udi jāshē
ni khuti jāshē pātāla
Hari ana(n)t ...................................
96
Oh Lord At the River Bhaadar two armies will fall
and there will be dug in the surroundings a trench
The mountains will fly away
and the water will be exhausted in the undersurface
Hari You are eternal; ........................
96
Āshāji evi vēlā doeli āvshē
tārē dāno pudie vēchāshēji
tē vēlāmā(n)hē sataj rākhē
rākhē sri sāra(n)gdhar sāmi
Hari ana(n)t ...................................
97
Oh Lord Such a difficult time will come
when a few nuts packed in a paper wrap will be sold
At that time the Lord only can help
The Lord Sri Saarang-dhar will help us
Hari You are eternal; ........................
97
Āshāji pir pēgambar sarvē jiv jāgē
jāgē tē ja(m)pudip mā(n)hēji
ja(m)pudip mā(n)hē mēlānaj hoshē
imampuri nagri jāno
Hari ana(n)t ...................................
98
Oh Lord All souls will awaken with the Peers and Prophets
they will awaken in the Indian sub-continent
In the Indian sub-continent there will be a gathering
It will be called the town of Imam puri
Hari You are eternal; ........................
98
Āshāji thāmo thamthi fojaj chālē
nē chālē tē bahu jivaji
anat akhādo tis din hoshē
hoshē tē halhalkār
Hari ana(n)t ...................................
99
Oh Lord From place to place the army will move
and it will move many souls
On that day the eternal gathering will take place
and it will be very noisy
Hari You are eternal; ........................
99
Āshāji pir pēgambar sarvē motā hoshē
hoshē tē enē thāmji
sahumā(n)hē Aly tējvant jāno
so shāh bēthā takhat rachāy
Hari ana(n)t ...................................
100
Oh Lord The Pirs and the Prophets will all be greatly honoured
and they will be at the Lord's abode
Out of all Ali will be the brightest
He is the seated Lord who has established the throne
Hari You are eternal; ........................
100

 

Project Days